قوانيني در مورد حقوق و دستمزد كه يك حسابدار بايستي بداند

قوانيني در مورد حقوق و دستمزد كه يك حسابدار بايستي بداند

موارد ۱۸ گانه ذيل به منظور تعريفات ابتدايي در اين قانون گنجانده شده است در اين ۱۸ بند به عنوان يک حسابدار شما بايداطلاعاتي که توسط شرکت مربوطه به اداره تامين اجتماعي ارسال مي گردد موارد مذکور را لحاظ نمائيد.

 

ماده ۱- به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه اي تامين اجتماعي سازمان تامين اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود تشكيل ميگردد.

 

ماده ۲- تعاريف :

-۱ بيمه شده شخصي است كه راسات مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و باپرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.

-۲ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده ازمزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند.

-۳ كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او درآنجا كار مي كند.

-۴ كارفرما شخص حقيقي يا حقوق ي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند.

-۵ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.

-۶ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد.

-۷ بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد.

-۸حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي برجسم يا روان بيمه شده مي گردد. ( در زمان حادثه بايد پرسنل مربوطه با توجه به ميزان بيمه توسط واحد اداري _ کارگزيني مبني بر عدم کار ارائه گردد تا نام وي در زمان استفاده از بيمه (استعلاجي) در ليست بيمه قرار گرفته نشود تا پرسنل مربوطه بتواند از دوره نقاحت که توسط پزشک معتمد مشخص مي گردد استفاده نمايد بنابراين دايره حسابداري بايد اطلاعات کافي در مورد افراد از کار افتاده در حين عمليات کار داشته باشد .

-۹ غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري، بيماري و عدم توانايي موقت ، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود. برابر قانون مادران تا ۴ ماه از غرامت دستمزد براي بارداري مي توانند استفاده نمايند و ۶۶ درصد از حقوق به آنها تعلق مي گيرد

-۱۰وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايل هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي روند.

-۱۱ كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد.

-۱۲ كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود.

-۱۳ ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (۳)/(۱) از درآمد قبلي خود را به دست آورد.

-۱۴ ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد.

-۱۵ بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون . در ادامه توضیح داده می شود

-۱۶ مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود.

-۱۷ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو با جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي شود. براساس کمیسیون بیمه مشخص می گردد در بعضی مواقع بجز غرامت که بیمه تقبل می نماید دادگاه های عمومی شرکت را محکوم می نمایند که در در فصلهای بعدی توضیح ارائه می گردد

-۱۸كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است (مبلغ يك ميليون ريال مي باشد كه بابت هزينه هاي خريد قبر، كفن و دفن و ديگر خدمات مربوطه از سوي اين سازمان پرداخت مي شود. كه به منظور تامين هزينه هاي مربوطبه كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد.

تاریخ ارسال: 1398/4/31
تاریخ بروزرسانی: 1398/4/31
تعداد بازدید: 858
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو