✅ تجزيه و تحليل سرمايه در گردش

✅ تجزيه و تحليل سرمايه در گردش

هدف از تجزيه و تحليل سرمايه در گردش تشخيص عواملي است که در آن تغييراتي را بــه وجـودآورده اند و نتيجه نهايي تجزيه و تحليل ، ارزيابي کفايت تدابير مالي مديران است که بدانیم وقتي سررسـيد پرداختها فرا ميرسد آيا توانايي واريز آنها را خواهند داشت؟

به اين منظـور بايد عوامل فزاینده و کاهنده  سرمايه در گردش را تشخيص داد.

بطـور کلي تجزیه وتحليل سرمايه در گردش نشــان ميدهد که درفاصله دو دوره مالي چه وجوهي به دسـت آمـده و بـه چه مصارفي رسيده است.

هـرگونـه معاملـه اي کـه بـر دارايي جاري و بدهي جـاري اثـر يكسـان بـگذارد مبلـغ سـرمايه در گردش را تغيـير نمي دهد.

تغيـيراتي کــه در حسابهايي غــير از دارايـي جـاري و بدهـي جـاري بـه وجود آمده باشند بر سرمايه در گردش تاثير ميگذارند ، اين تغييرات به سه دسته تقسيم ميشوند:

 

_1تغييرات در ارزش ويژه:

هـر افزايشـي که در ارزش ويژه درفاصله دو دوره مالي پيدا شده باشد منبعـي ازلحاظ افزايش سرمايه در گردش به شمار ميرود.

 

2_ تغييرات در بدهي بلندمدت:

افزايش در بدهي بلندمدت در طي دو دوره مالي منبعي در جهت افزايش سرمايه درگردش محسوب ميشود.

 

3 _تغیيرات در دارایي ثابت:

کاهش در دارایي ثابت خالص در فاصله دو دوره متوالي موجب افزايش وجوه ودر نتيجه افزايش سرمايه در گردش میشود. معمـولا تغييرات عمده درسرمايه ناشي از تحولاتي اسـت که در ارزش ويـژه پديد مي آید.

کاهش سرمايه در گردش وقتي از نقصان ارزش ويژه ناشي شود خطر مي آفريند و اگر از زيان عمليات به وجود آمده باشد خطر بيشـتر ميگردد.

 

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قیمت نرم افزار حسابداری فروشیار با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

021-77613815

تاریخ ارسال: 1398/10/24
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/24
تعداد بازدید: 687
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو