موجودی کالا در اول دوره + خرید کالا طی دوره + بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره

کسر می شود :

موجودی کالا در پایان دوره

  • فرمول بهای تمام شده کالای ساخته شده

 مواد اولیه در اول دوره + خرید مواد اولیه و کسر تخفیف

کسر می شود :

موجودی مواد اولیه در آخر دوره + بهای تمام شده مواد اولیه به فروش رسیده

اضافه می شود :

دستمزد + سربار تولید

اضافه می شود :

موجودی کار طی ساخت در اول دوره

کسر می شود :

موجودی کار طی آخر دوره

تاریخ ارسال: 1397/5/2
تعداد بازدید: 977
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو