واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت را در ۳ گروه می توان تقسیم بندی کرد:

واحد اقتصادی 1-عمومی ، 2-تعاونی، 3-خصوصی

تاریخ ارسال: 1397/1/26
تعداد بازدید: 998
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو