واحد اقتصادی عمومی را تعریف کنید.

به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند مثل سازمان تامین اجتماعی

 

تاریخ ارسال: 1397/1/28
تعداد بازدید: 5
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو