واحد اقتصادی عمومی را تعریف کنید.

واحد اقتصادی عمومی را تعریف کنید.

به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند مثل سازمان تامین اجتماعی

 

تاریخ ارسال: 1397/1/28
تعداد بازدید: 88
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو