واحدهای انفرادی را تعریف کنید.

واحدهای انفرادی را تعریف کنید:

موسساتی که مالکیت آنها متعلق به یک نفر میباشد مثل یک چاپخانه

تاریخ ارسال: 1397/2/4
تعداد بازدید: 926
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو