واحدهای غیر انفرادی را تعریف کنید

واحدهای غیر انفرادی را تعریف کنید:

  • موسساتی که مالکیت آنها متعلق به چند نفر باشد مثل موسسات حسابرسی

تاریخ ارسال: 1397/2/4
تعداد بازدید: 1036
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو