دارائی را تعریف کنید.

تمام اموال و مطالبات و سایر منابع اقتصادی یک شرکت که در آینده منافع آتی برای شرکت ایجاد میکند را دارایی میگویند. به بیان دیگر

منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید، دارائی گویند.
 

دارائی های واحد اقتصادی = حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی های

تاریخ ارسال: 1397/2/5
تعداد بازدید: 1019
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو