افزایش یا کاهش دارائی ها در حسابداری چگونه ثبت میشود؟

افزایش دارایی مثل ماهیتشان بدهکار و کاهش دارایی ها برعکس ماهیتشان بستانکار میشود.

تاریخ ارسال: 1397/2/5
تعداد بازدید: 1182
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو