ماهیت سرمایه درحسابداری چیست؟

ماهیت سرمایه بستانکار میباشد.

افزایش سرمایه در حسابداری بستانکار و کاهش سرمایه بدهکار میشود.

تاریخ ارسال: 1397/2/6
تعداد بازدید: 988
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو