حسابها و اسناد دریافتنی را تعریف کنید.

حسابها و اسناد دریافتنی را تعریف کنید.

  • وقتی واحد اقتصادی اقدام به فروش نسیه میکند و درمقابل سفته یا چکی را دریافت نمیکند از طرف مقابل طلبکار میشود که به آن حساب دریافتنی میگویند ولی اسناد دریافتنی چک یاسفته ای است که از طرف دریافت میگردد .
  • اگر سررسید این چک یا سفته کمتر از یکسال باشد اسناد دریافتنی کوتاه مدت و اگر سررسید آن بیشتر از یکسال باشد اسناد دریافتنی بلندمدت میگویند.

تاریخ ارسال: 1397/2/9
تعداد بازدید: 1015
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو