افزایش یا کاهش حسابها و اسناد دریافتنی چگونه ثبت میشود؟

افزایش یا کاهش حسابها و اسناد دریافتنی چگونه ثبت میشود؟

افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکارمیشود.

تاریخ ارسال: 1397/2/9
تعداد بازدید: 1004
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو