افزایش یا کاهش حسابها و اسناد پرداختنی چگونه ثبت میگردد؟

افزایش آن مانند ماهیت بستانکار و کاهش آن عکس ماهیت بدهکار میشود.

تاریخ ارسال: 1397/2/13
تعداد بازدید: 946
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو