تعریف وام پرداختنی:

میزان بدهی مؤسسه بابت استقراض منابع مالی از اشخاص( حقیقی یا حقوقی )بانک ها ومؤسسات اعتباری ورا میگویند.

تاریخ ارسال: 1397/2/15
تعداد بازدید: 1088
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو