تعريف بدهكار: در حسابداري به سمت راست هر حساب بدهكار گفته مي‌شود

تعريف بستانكار: در حسابداري به سمت چپ هر حساب بستانكار گفته مي‌شود.

با توجه به تعريف بدهكار و بستانكار به آنچه در سمت راست ترازنامه نشان داده مي‌شود، حساب داراي ماهيت بدهكار و به آنچه در سمت چپ ترازنامه گفته مي‌شود حساب داراي ماهيت بستانكار گفته مي‌شود.
 

تاریخ ارسال: 1397/2/16
تعداد بازدید: 943
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو