در مورد بانک و صندوق بستانکار معنایی ندارد. در واقع اگر مانده بانک شما بستانکار شود بانک از شما طلبکار می شود که در مورد حسابهای بانکی این موضوع بی معنا می باشد و طبیعتا موجودی حساب شما نباید منفی گردد. در مورد صندوق هم همینطور است و اگر مانده صندوق بستانکار شود، در واقع مانده آن منفی شده است که قطعا اشتباه می باشد.

تاریخ ارسال: 1397/2/17
تعداد بازدید: 928
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو