در حسابداری ، برای ثبت و خلاصه کردن اثرات رویدادهای  مالی بر معادله حسابداری یک واحد اقتصادی  از" حساب "استفاده می شود . برای اینکه اثر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری یعنی دارائیها ، بدهها و سرمایه  مالک نشان دهیم از شکل حساب T استفاده می نمائیم . این شکل حساب ،شبیه حرف  Tانگیسی است .

تاریخ ارسال: 1397/2/18
تعداد بازدید: 961
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو