بنابراین حساب دارای چهار بخش به شرح  زیر  می باشد :                                  

1-   نام حساب 

2-   سمت راست حساب یا سمت بدهکار

3-   سمت  چپ   حساب یا سمت بستانکار

4-   مانده حساب ( ممکن است بدهکار یا بستانکار باشد )

 

 نام حساب  : که در بالای خط افقی نوشته می شود می تواند یکی ازعنوان های  نقد و بانک ، اثاثه و سرمایه و.... باشد.

 سمت   بدهکار : همواره به یاد داشته باشید سمت راست حساب T را سمت بدهکار می گویند که به  اختصار گاه  بدهکار به صورت " بد " نوشته می شود. بعبارت بهتردر مورد هرحساب , بدهکار به معنی سمت راست حساب می باشد.

 سمت بستانکار : سمت چپ حسابهمیشه سمت بستانکار می گویند که به اختصار " بس " هم نوشته می شود . بعبارت بهتر در مورد هر حساب , بستانکار به معنی سمت چپ حساب می باشد.

مانده حساب : همانطور که بیان گردید هر حساب دو طرف دارد یک طرف بدهکار و طرف دیگر بستانکار نامیده می شود . تفاضل بین دو طرف حساب را مانده حساب می گویند.

 

 

تاریخ ارسال: 1397/2/18
تعداد بازدید: 1553
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو