دفتر روزنامه خود بر دو نوع است:
•   
دفتر روزنامه عمومی که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در آن ثبت میشود.
•   
دفتر روزنامه اختصاصی که فقط یک نوع خاص از معاملات در آن ثبت میشود. مثل دفتر روزنامه خرید، دفتر روزنامه فروش، دفتر روزنامه پرداخت های نقدی و دفتر روزنامه دریافت های نقدی.

تاریخ ارسال: 1397/2/22
تعداد بازدید: 970
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو