انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع بنگاه ها یا واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند : واحدهای عمومی، واحدهای تعاونی  و واحدهای خصوصی.

.   واحد های عمومی در حسابداری به واحدهایی گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی

قرار دارند مثل سازمان تامین اجتماعی

.   تعدادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضا از طریق کمک یا همکاری متقابل

تشکیل شده و در مالکیت اعضا هستند مثل شرکت تعاونی مسکن را واحدهای تعاونی می گویند.

.   واحد های خصوصی نیز به واحدهایی گفته می شود که مالکیت آن متعلق به یک یا چند نفر می باشد مثل فروشگاه ها.

 

تاریخ ارسال: 1396/12/16
تعداد بازدید: 1097
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو