فهرستی از نام ومانده حسابهای دفتر کل می باشد که معمولا در پایان هر ماه به منظور آزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود وبه عنوان مبنایی برای تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین برای تهیه تراز آزمایشی نام هر حساب و مانده ان را در یک ستون بدهکار یا بستانکار می نویسیم که در نتیجه باید جمع مانده حسابهای بدهکار با جمع حسابهای با مانده بستانکار برابر باشد.

تراز آزمایشی را با ترازنامه اشتباه نگیرید. تراز آزمایشی یک سند داخلی می باشد که توسط استفاده کنندگان داخلی شرکت استفاده می شود. افراد بیرونی فقط از ترازنامه شرکت استفاده می کنند و نه تراز آزمایشی.

تراز آزمایشی معمولا به دو شکل تهیه می شود:
تراز آزمایشی دو ستونی
 تراز آزمایشی
چهار ستونی

تاریخ ارسال: 1397/2/23
تعداد بازدید: 942
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو