حساب درآمد را در حسابداری توضیح دهید:

ورود پول یا دارایی یا ایجاد طلب بابت ارائه خدمات یا فروش کالا را درآمد می‌گویند. بطور کلی، درآمد هنگامی‌شناسائی و در مدارک حسابداری ثبت می‌شود که کالای فروش رفته به مشتریان تحویل داده شود یا خدماتی برای آنان انجام شود.

سود = هزینه - درآمد

دقت کنید وقتی موسسه ای برای کسی خدماتی انجام می دهد بابت ارائه خدمات کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کند و این کارمزد درآمد موسسه می باشد.درآمد می تواند نقدی یا بصورت نسیه باشد.پس زمانی که ما درامدی کسب کردین حساب درامد را بستانکار می کنیم.

اگر پول خود را نقدا دریافت کنیم حساب بانک بدهکار و در آمد را بستانکار می کنیم.

و اگر انجام خدمات بصورت نسیه باشد حساب بدهکاران را بدهکار و حساب درآمد را بستانکار خواهیم کرد.

تاریخ ارسال: 1397/3/7
تعداد بازدید: 979
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو