هزینه: بهای کالاها و خدماتی است که در عملیات یک موسسه برای کسب درآمد به مصرف می رسد. دقت کنید ما در انجام عملیات خود متحمل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد و آب و برق مصرفی؛ اجاره محل؛ تلفن و سایر هزینه ها می شویم که در واقع این هزینه ها سرمایه راکاهش می دهند.
درحسابداری برای هر هزینه
حساب جداگانه ای ایجاد می نمایند و این به منظور افزایش کنترل بیشتر هزینه ها می باشد.

باید بدانیم که حساب هزینه ماهیت بدهکار داشته و با ثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش می یابد.

تاریخ ارسال: 1397/3/7
تعداد بازدید: 937
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو