انواع واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

انواع واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند؟

2 دسته : واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی

تاریخ ارسال: 1397/1/22
تعداد بازدید: 1022
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو