ثبت های اصلاحی معمولا در پایان دورۀ مالی ثبت می شوند و شامل موارد زیرند:

  •  اصلاح دارایی هایی که مبلغی از آنها در دورۀ مالی هزینه شده  شامل ملزومات، پیش پرداختها و موجودی ها.
  • اصلاح هزینه های تحقق نیافته.
  • اصلاح بدهی های جاری و پیش دریافتها.
  • اصلاح هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده شامل عوارض، حق بیمه و حقوق

انجام اصلاحات فوق منوط به اصلاح های زیر است:

  • اصلاح پیش دریافت های درآمد
  • اصلاح پیش پرداخت های هزینه
  • ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی
  • ثبت هزینه های تحمیل شده (به وقوع پیوسته و ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی)
  • ثبت هزینۀ استهلاک دارایی های استهلاک پذیر
  • موجودی ملزومات

تاریخ ارسال: 1397/3/20
تعداد بازدید: 939
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو