برداشت به معناي آن است كه صاحب حساب يك موسسه براي مصارف شخصي پول يا مال ديگري را از دارايي هاي موسسه متعلق به خود بردارد يا مخارج شخصي خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت كند.

از آنجا كه وجه برداشت شده ممكن است به شركت برگشت داده شود، برداشت مالك به طور مستقيم به حساب سرمايه بدهكار نمي شود بلكه آن را در حسابي به نام برداشت بدهكار و در پايان سال مالي در صورتي كه وجه برداشت شده به شركت برگشت داده نشود به حساب سرمايه منظور و مانده آن را كاهش مي دهند. از آنجا كه برداشت باعث كاهش سرمايه مي شود، قواعد بدهكار و بستانكار كردن آن عكس حساب سرمايه  مي باشد.

تاریخ ارسال: 1397/3/22
تعداد بازدید: 910
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو