-چرخه حسابداری شامل مراحل زیر است:

1- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادھای مالی
2- تجزیه و تحلیل رویدادھای مالی و تنظیم سند حسابداری
3- ثبت رویدادھای مالی در دفتر روزنامه
4- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
5- تهیه تراز آزمایشی
6- اطلاع حساب ھای دفتر کل (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
7- تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
8- بستن حساب ھای موقت (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
9- تهیه صورت ھای مالی
10 - تهیه تراز آزمایشی اختتامی

تاریخ ارسال: 1397/3/28
تعداد بازدید: 951
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو