پیش پرداخت در حسابداری را تعریف کنید؟

تعریف پیش پرداخت : مبلغی است که قبل از تحویل کالا یا خدمات به صورت غیر قطعی در وجه ذینفع پرداخت می گردد. پیش پرداخت در حسابداری دولتی یک نوع دارایی محسوب می شود و یک نوع حساب دایمی است که در قالب حسابهای سنواتی به سال های بعد منتقل می گردد. یا پیش پرداخت عبارت است از پرداختی است طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها پیش از انجام تعهد.

به عبارت دیگر مبلغی است که قبل از تحویل کالا یا خدمات به صورت غیر قطعی در وجه ذینفع پرداخت می گردد. پیش پرداخت در حسابداری دولتی یک نوع دارایی محسوب می شود و یک نوع حساب دایمی است که در قالب حسابهای سنواتی به سال های بعد منتقل می گردد.

تاریخ ارسال: 1397/4/3
تعداد بازدید: 1003
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو