تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری چیست؟

  • در صورتی که وجه کل هزینه ای را قبل از رخدادی به صورت کامل بپردازیم عمل پیش پرداخت اتفاق افتاده است و به موجب آن باید مبلغ پرداخت شده را در حسابی به عنوان حساب پیش پرداخت به ثبت می رسانیم و پس از رخداد موضوع موردنظر یعنی زمانی که مدت آن سپری شد باید مقدار مبلغ را از حساب پیش پرداخت خارج و به حساب هزینه منظور کنیم. به عبارت دیگر پیش پرداخت مبلغی است که قبل از ارائه یا دریافت خدمات پرداخت می کنیم. پیش پرداخت در حسابداری دولتی یک نوع دارایی دائمی محسوب می شود. طبق مقررات موجود پیش پرداخت از محل اعتبارات  و بر اساس حکم و قراردادهای پیش از انجام تعهد منظور می گردد
  • علی الحساب در مواقعی صورت می گیرد که مقداری از کار انجام شده است و کسی که خدمات موردنظر ما را انجام می دهد در ازای دریافت مبلغی به عنوان علی الحساب کار را ادامه خواهد داد، که در این حالت مبلغ پرداختی به عنوان علی الحساب منظور می گردد.
  • علی الحساب به معنای پرداخت مبلغی بر طبق مقررات و به منظور ادای قسمتی از تعهد می باشد.
  • مبلغ پرداختی پیش پرداخت قبل از انجام کار پرداخت می شود و مبلغ پرداختی علی الحساب در قبال کار انجام شده پرداخت می گردد.

تاریخ ارسال: 1397/4/3
تعداد بازدید: 1008
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو