پیش دریافت در سیستم حسابداری را تعریف کنید؟

گاهی اتفاق میافتد که شرکت یا موسسه قبل از انجام کاری، تمام و یا قسمتی از حق الز حمه اون کار رو دریافت می کند و کار را بعداً به مرور انجام می دهد به وجهی که در این حالت دریافت می کند، پیش دریافت گفته می شود.

حساب پیش دریافت قبل از اینکه آن را اصلاح کنیم یک حساب مختلط است یعنی قسمتی از آن یک بدهی است که جزء حساب های دائمی است و قسمت دیگر آن درآمد است که جز حساب های موقتی است . اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصلاح ، تعدیل و به هنگام کردن ( به روز رساندن ) مدارک حسابداری انجام می شود. بعد از این که کلیه معاملات رویداد های مالی در دفاتر موسسه ثبت شد، بعضی از حساب های دفتر کل مانده های صحیح را برای تهیه صورت های مالی ارائه نمی دهند حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری تعهدی ایجاب می کند که برای تطبیق حساب ها ترازنامه و صورت سود و زیان با فرض دوره مالی و اصل تطابق ، مانده ، برخی از حساب های دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح گردد.

تاریخ ارسال: 1397/4/4
تعداد بازدید: 996
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو