پس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حساب های موقت و انتقال آنها به دفتر کل، مانده حسا بهای موقت در دفتر کل صفر میشود.

اگر در این مرحله از ماندۀ حساب های دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه کنیم، فقط شامل حسا بهای دائمی شود که به آن تراز آزمایشی اختتامی اطلاق می گردد.

به عبارت دیگردر تراز آزمایشی اختتامیه، تنها داراییها، بدهیها، و حساب سرمایه وجود خواهند داشت. هیچ حساب موقتی (درآمدها، هزینه ها، و برداشت) در تراز آزمایشی اختتامیه وجود ندارد، چون حسابهای موقت بسته شده اند (مانده آنها صفر شده است). در حال حاضر دفتر کل بروز رسانی شده است و آماده شروع دوره مالی بعد می باشد.

تاریخ ارسال: 1397/4/13
تعداد بازدید: 965
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو