انواع بنگاه های اقتصادی از نظر تعداد مالک به چند دسته تقسیم میشوند؟

2 دسته : انفرادی غیر انفرادی

تاریخ ارسال: 1397/1/22
تعداد بازدید: 1028
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو