انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده ۳۱۵

انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده ۳۱۵

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی استاندارد بین المللی حسابرسی ۳۱۵ (ISA 315) (تجدیدنظرشده ۲۰۱۹) در زمینه تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت را منتشر کرد.

 

استاندارد بین المللی حسابرسی ۳۱۵ (تجدیدنظرشده ۲۰۱۹) بخش مهمی از تلاشهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی برای بهبود کیفیت حسابرسی در سطح جهان است. در نهایی کردن تغییرات، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی بر درک پذیری، پیچیدگی و درازای استاندارد متمرکز شد و پیشرفتها و شفاف سازیهایی برای تشویق  ارزیابی یکپارچه تر و قویتر ریسک انجام داد، که اساس تلاشهای حسابرسان برای گرداوری شواهد حسابرسی مناسب را تشکیل می دهد. این تجدیدنظر همچنین استاندارد را روزامد می کند تا با محیط در حال رشدی که کسب وکارها در آن فعالیت می کنند، به ویژه در رابطه با فناوری، سازگار شود، و همچنین بر چرایی لزوم رویه ها تمرکز می-کند.
استاندارد بین المللی حسابرسی ۳۱۵ (تجدیدنظرشده ۲۰۱۹) برای حسابرسی صورتهای مالی برای سالهای مالی که از ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ یا بعد از آن شروع می شود، مؤثر است.
با توجه به ماهیت بنیادی این استاندارد تجدیدنظرشده، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی فعالیتهایی برای پشتیبانی از به کارگیری اثربخش و یکپارچه تغییرات انجام خواهد داد. یک طرح استقرار تهیه شده است که فعالیتهای برنامه ریزی شده و زمانبندی براورد شده را مشخص می کند.

تاریخ ارسال: 1398/10/29
تعداد بازدید: 743
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو