دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی نهایی شد

دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی نهایی شد

 
دستورعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورتهای مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی که توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی تهیه شده است، در ۱۳ ماده منتشر شد.

طبق این دستورعمل، انتخاب حسابرس واحدهای گزارشگر بخش عمومی، به صورت سالانه توسط کمیته انتخاب حسابرس تعیین می شود.
در بند «الف» ماده ۵ این دستورعمل آمده است: “کمیته نسبت به انتخاب حسابرس با توجه به معیارهایی نظیر تجربه و توانایی حرفه ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلاتی، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده و آرای انضباطی صادرشده توسط مراجع ذیربط با هدف شناسایی حسابرس اصلح، برای حسابرسی واحدهای گزارشگر موضوع تبصره ۲ ماده ۲ این دستورالعمل اقدام می نماید.”

تاریخ ارسال: 1398/12/4
تعداد بازدید: 1055
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو