معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد

معافیتهای مالیات حقوق و دستمزد:

 

- فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد

- سنوات خدمت کارکنان اگر در پایان مدت قرار داد پرداخت شود و کارمند با شرکت تسویه نماید

- دو هفتم بیمه سهم کارگر

- وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگي ، از كار افتادگي ، انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت ، پايان كار در قرارداد هايي كه مربوط به كار معين باشد و استعفاي كارگر

- وجوه پرداختي بابت حقوق ايّام مرخصي استفاده نشده حقوق بگيران صرفاً در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي

- یک دوازدهم عیدی

- دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان

- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

- پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

- صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری

 

تاریخ ارسال: 1398/2/9
تعداد بازدید: 922
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو