اجرای حسابداری تعهدی، گامی مهم در تحقق نظام نوین مالی دانشگاه است

غلامرضا زمانی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای در خصوص استقرار نظام حسابداری تعهدی در دانشگاه ها خبر دارد.

غلامرضا زمانی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای در خصوص استقرار نظام حسابداری تعهدی در دانشگاه با عنوان اینکه حسابداری تعهدی در وهله اول یک تکلیف قانونی است اظهار داشت: در پی تصویب قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و الزام دولت و به تبع آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات و همچنین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تغییر نظام مالی دانشگاههای سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است و در اکثر دانشگاه های کشور پیاده سازی شده که در همین راستا دانشگاه فنی و حرفه ای از ابتدای سال جاری برای دستیابی به این تغییر اقداماتی را انجام داده است که انجام این اقدامات نقطه آغازین تحولی عظیم در نظام مالی دانشگاه محسوب می شود.

وی با اشاره بر اینکه حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است افزود: در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی سازمان، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

زمانی ادامه داد: در نظام حسابداری تعهدی، درآمدها در زمان تحقق در دفاتر حسابداری  ثبت می گردند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می شود لذا زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد . همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که خدمتی انجام می شود معادل بهای تمام شده خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای با عنوان اینکه در نظام حسابداری تعهدی هزینه فایده مشخص می شود تصریح کرد: با اجرای روش حسابداری تعهدی هر گونه فعالیت مالی از قبیل درآمد و هزینه در زمان تحقق، تعهد و ثبت می شود و این اقدام  از کوچکترین جزء هزینه و درآمد شروع می شود.

وی گفت: در این روش صورت های مالی، صورت درآمد و هزینه، ترازنامه، صورت گردش جریان وجوه نقد در پایان سال به عنوان مشخصه های یک سیستم پویا به نمایش گذاشته می شود پس جهت تهیه و تنظیم صورتهای فوق باید هر نوع فعالیت مالی و هر نوع رویدادی را ثبت تا پس از آن گزارشهای مدیریتی تهیه شود که این خود نشان دهنده ارتقا سیستم مالی و شفافیت بهتر در ارائه اطلاعات به مدیران است.

دکتر زمانی با عنوان اینکه مدیریت، فرایند تصمیم گیری می باشد و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است خاطر نشان کرد: از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود به آن نیازمندهستند اطلاعات مالی و گزارشهای عملکردی جایگاه ویژه ای دارد چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیماً آثار و پیامدهای مالی به همراه داشته که به تبع آن، وضعیت مالی دانشگاه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تأمین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی، در اختیار مدیران قرار می دهد، لذا ارائه گزارش های عملکردی مقایسه ای از طریق اجرای روش حسابداری تعهدی قابل محاسبه است و می توان به عنوان یک مبنای اساسی در مراکز سراسر کشور که چگونه درآمدها و هزینه های خود را افزایش یا کاهش دهند، مورد استفاده قرار گیرد، و به همین دلیل این گزارشها می تواند در تصمیم گیریهای اجرایی به مدیران کمک نموده تا آنان نسبت به وضعیت موجود اظهار نظر و عمل کنند.

دکتر زمانی با ابراز خرسندی از پیشنهاد استقرار حسابداری تعهدی از بدنه کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره بر اینکه هر نوع تغییری باید از درون سازمان شکل بگیرد اظهار داشت: بنا داریم یک هسته فکری از کسانی که برنامه ریز و سیاست گذاراین امر مهم بوده اند تشکیل دهیم در همین راستا از دکتر سحابی ذیحساب و مدیرکل امور مالی سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تجربه خوبی در اجرای این نظام و اصلاح فرآیند این سیستم دارد دعوت به همکاری کرده ایم که با استفاده از تجربیات موفق ایشان بتوانیم گام بزرگی در تحقق نظام مالی دانشگاه برداریم.

تاریخ ارسال: 1398/4/31
تعداد بازدید: 831
ارسال نظر

درخواست دمو

درخواست دمو